Om Prästgårdstomten

Vad händer nu när kyrkofullmäktige godkänt avtal om försäljning av prästgårdstomten till Sveafastigheter Bostad? 

Sveafastigheter Bostad håller på att ta fram en ansökan om planbesked till kommunen.

Ansökan kommer att innehålla en handritad skiss för att lyfta fram känslan i projektet och visa hur byggnaden anpassas till Vaxholms unika miljö.

Hela grundidén med projektet är att prästgården ska vara kvar och endast upprustas pietetsfullt. Tanken är att gemensamhetsutrymmena ska finnas här.

Nybyggnationen ska läggas i utkanterna av tomten och ska inte vara högre än närliggande byggnader.

Ansökan är tänkt att inlämnas till kommunen i månadsskiftet augusti/september. Kommunens besked kommer förhoppningsvis under december månad i år.

Planbesked

På Boverkets hemsida finns PBL Kunskapsbanken, med följande uppgifter om planbesked. Där finner du också de olika texterna från Plan- och bygglagen som det hänvisas till.

(Om du klickar på länken ovan öppnas Boverket sida i en ny flik.
  Där finns också kompletterande förklaringar till olika avsnitt)

Citat:

Planbesked
Meningen med planbeskedet är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart. Man kan också ansöka om besked om huruvida områdesbestämmelser kan tänkas ändras eller upphävas.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Begäran om planbesked

En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda. Att lämna mer detaljerade beskrivningar är onödigt eftersom det kan leda till låsningar i planens utformning.

Det finns ingen anledning att behandla miljökonsekvenser i en begäran om planbesked. Detta eftersom det handlar om ett mycket tidigt principbesked som enbart innebär ett ställningstagande till om planarbete ska påbörjas eller inte. (Jfr prop. 2009/10:170 sid 227)

När ska kommunen lämna planbesked

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Planbeskedets innehåll

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan alternativt ändra eller upphäva områdesbestämmelser. Om beskedet är att kommunen inte avser att inleda något planarbete ska skälen till detta redovisas i planbeskedet.

Kommunen kan ta ut en avgift för ett planbesked.

Slut citat

Minnesanteckningar 180903

Minnesanteckningar från BIG i Vaxholms medlemsmöte den 3 september 2018 kl. 19.00 på Kanonen i Vaxholm.

Ordföranden Ingrid Ekstedt hälsade alla välkomna och särskilt de som var här för första gången.

Alla mötesdeltagare presenterade sig kort.

Ingrid berättade att representanter för vår förening tillsammans med företaget Sveafastigheter, som förslagsvis ska bli vår hyresvärd, presenterade våra idéer för kyrkorådet den 28 augusti. Tidigare har vår förening presenterat idéerna för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK i Vaxholm som var positiva till våra förslag. Ingrid uppmanade alla att ge förslag till andra tomter och byggnader i centralt läge som skull kunna vara tänkbara för vårt framtida gemensamma boende.

Gunilla Lauthers berättade sedan vad som presenterades vid kyrkorådet och skissade på en whiteboard med många intresserade och positiva kommentarer. Gunilla tackades med applåder.

Eva Westerberg aviserade att en ny studiecirkel kommer att starta den 24 september kl. 19:00 på Kanonen. Alla som vill är välkomna. Vid första mötet bestäms när de kommande mötena ska ske. Det blir nog 6-8 sammankomster.

Höstens aktiviteter fortsätter den 26 september kl. 18:00 med ett nytt medlemsmöte där IngaLill Ek från föreningen Rudbeckia i Uppsala kommer att berätta om sina erfarenheter av att skapa kollektivhus. Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga och skapa kollektivhus i Uppsala.

Anna Neovius berättar att den 30 september besöker vi Artipelag på sista dagen för deras Bloomsbury-utställning. Se på hemsidan om transport och tider. Om samåkning i bil hinner vi talas vid på nästa medlemsmöte den 26 september.

Ingrid beskrev kort föreningens arbetsgrupper och nämnde särskilt gruppen för PR-verksamhet, aktivitetsgruppen och gruppen för byggnation.

Vid den avslutande diskussionen framfördes flera förslag på möjliga tomter för vårt boende.

Ingrid avslutade därefter ett möte med flera nya ansikten och en positiv och rolig stämning.

Vid pennan

Bosse Lidén